品牌代理 > P43-G4V-2G-001-400E
943G4V2G001400E.jpg
  • 943G4V2G001400E.jpg

P43-G4V-2G-001-400E

P43系列超声波传感器产品特点

该系列传感器的扫描范围得到了改进,能远程进行开关切换或模拟输出,又具有新的先进的特性,例如窗口和滞后模式。

同系列产品


P43-F4V-2D-001-180E

P43-F4V-2D-001-300E

P43-F4V-2D-001-330E

P43-F4V-2D-001-360E

P43-F4V-2D-001-S265

P43-F4V-2D-002-180E

P43-F4V-2D-002-300E

P43-F4V-2D-1C0-180E

P43-F4V-2D-1C0-300E

P43-F4V-2D-1C0-330E

P43-F4V-2D-1C0-360E

P43-F4V-2D-1C0-S247

P43-F4V-2D-1C0-S253

P43-F4V-2D-1D0-180E

P43-F4V-2D-1D0-300E

P43-F4V-2D-1D0-330E

P43-F4Y-2D-001-180E

P43-F4Y-2D-001-300E

P43-F4Y-2D-001-330E

P43-F4Y-2D-002-180E

P43-F4Y-2D-002-330E

P43-F4Y-2D-002-360E

P43-F4Y-2D-1C0-180E

P43-F4Y-2D-1C0-300E

P43-F4Y-2D-1C0-330E

P43-F4Y-2D-1C0-S247

P43-F4Y-2D-1C0-S292

P43-F4Y-2D-1D0-180E

P43-F4Y-2D-1D0-300E

P43-F4Y-2D-1D0-330E

P43-F4Y-2D-1D0-360E

P43-G4V-2G-001-400E

P43-K4U-2G-001-400E

P43-K4U-2G-1C0-400E

P43-T4V-2D-001-130E

P43-T4V-2D-001-S264

P43-T4V-2D-002-130E

P43-T4V-2D-1C0-130E

P43-T4V-2D-1D0-130E

P43-T4Y-2D-001-130E

P43-T4Y-2D-002-130E

P43-T4Y-2D-1C0-130E

P43-T4Y-2D-1D0-130E


P43-200-M18-PBT-2P-CM12

P43-80-M18-PBT-2P-CM12

P43-50-M18-PBT-2P-CM12

P43-40-M18-PBT-2P-CM12

P43-200-M18-PBT-PNO-CM12-S265

P43-200-M18-PBT-2N-CM12

P43-80-M18-PBT-2N-CM12

P43-200-M18-PBT-U-CM12

P43-80-M18-PBT-U-CM12

P43-50-M18-PBT-U-CM12

P43-40-M18-PBT-U-CM12

P43-40-M18-PBT-U-2m-S247

P43-80-M18-PBT-U-CM12-S253

P43-200-M18-PBT-I-CM12

P43-80-M18-PBT-I-CM12

P43-50-M18-PBT-I-CM12

P43-200-M18-PBT-2P-2m

P43-80-M18-PBT-2P-2m

P43-50-M18-PBT-2P-2m

P43-200-M18-PBT-2N-2m

P43-50-M18-PBT-2N-2m

P43-40-M18-PBT-2N-2m

P43-200-M18-PBT-U-2m

P43-80-M18-PBT-U-2m

P43-50-M18-PBT-U-2m

P43-40-M18-PBT-U-2m-S247

P43-200-M18-PBT-U-2m-S292

P43-200-M18-PBT-I-2m

P43-80-M18-PBT-I-2m

P43-50-M18-PBT-I-2m

P43-40-M18-PBT-I-2m

P43-25-M12-ST-P-CM12

P43-25-R40-PBT-P-CM8

P43-25-R40-PBT-U-CM8

P43-350-M30-PBT-2P-CM12

P43-25-R40-PBT-N-CM8

P43-350-M30-PBT-2N-CM12

P43-350-M30-PBT-U-CM12

P43-350-M30-PBT-I-CM12

P43-350-M30-PBT-2P-2m

P43-350-M30-PBT-2N-2m

P43-350-M30-PBT-U-2m

P43-350-M30-PBT-I-2m